Освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”

Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка з метою здійснення діяльності із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України (АРК, м. Севастополь), а також тимчасово-окуповані території у Донецькій та Луганськійобластях.
Центри створюються на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка із залученням до роботи визначений управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради заклад загальної середньої освіти – «Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс №9 ім. А.М. Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв» для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка проповну загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка забезпечує функціонування Центрів на правах підрозділу приймальної комісії. Відповідальною особою Центрів призначається заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Положення про освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Правила прийому:

Додаток 11 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в К-ПНУ   у 2024  році:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ для здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка в 2024 році осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес

Витяги з Правил прийому:

ІІІ. Особливості отримання заявниками документів про повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти

 1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) за екстернатною формою здобуття освіти в уповноваженому закладі загальної середньої освіти.
 2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:
 • заявою (для повнолітніх заявників);
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників).

За відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження.

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності – свідоцтво про народження.

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

 1. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання заяви, заявник надсилає на електронну пошту уповноваженого закладу загальної середньої освіти:
 • скановані копії (фотокопії) документів, передбачених абзацами другим-сьомим пункту 2 цього розділу (декларація подається без фотокартки);
 • фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі);
 • інші матеріали (у форматі цифрових зображень), які на думку заявника можуть підтверджувати наведену в декларації інформацію.
 1. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як “атестований”. Результати річного оцінювання з української мови, історії України зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів річного оцінювання з української мови та історії України.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 року № 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про повну загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

 1. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженогонаказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакціїнаказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).
 2. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника до уповноваженого закладу загальної середньої освіти, його річне оцінювання та державна підсумкова атестація (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) з української мови та історії України проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди з відеофіксацією.

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноважений заклад загальної середньої освіти передає в Центр.

Заявник має право пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 року № 160), впродовж року після замовлення документа про повну загальну середню освіту.

 

 

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти

 1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Правила прийому осіб, які проживають натериторіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, затверджуються вченою радою К-ПНУ відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, визначених Порядком, як додаток до Правил прийому.
 2. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:
 • заява;
 • інформаційна картка учасника національного мультипредметного тесту 2022, 2023, 2024 або сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року (за бажанням);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).
 • документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених у абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;

 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • документ про освіту державного зразка та додаток до нього;
 • довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту.
 1. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання документів, заявник надсилає на електронну пошту Центра (Приймальної комісії К-ПНУ):
 • скановані копії (фотокопії) документів, передбачених у пункті 2 цього розділу;
 • фотокартку розміром 3×4 см (1 Мб в електронній формі).

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) Центр отримує від уповноваженого закладу загальної середньої освіти.

 1. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету приймаються в два етапи:
Етапи вступної кампанії Перший етап Другий етап
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу  на місця державного та регіонального замовлення з 03 липня

до 18.00 години 10 липня

з 14 серпня

до 18.00 години 24 вересня

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 03 липня

до 18.00 години 25 липня

з 14 серпня

до 18.00 години 24 вересня

Строки проведення співбесід та творчих конкурсів в Центрах за всіма джерелами фінансування з 08 липня по 19 липня 25 вересня
Строки проведення співбесід та творчих конкурсів для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 08 липня по 31 липня 25 вересня
Прийом заяв, документів та заповнення освітньої декларації в Центрах з 19 липня

до 18.00 години 31 липня

з 02 вересня

до 18.00 години 24 вересня

Оприлюднення списків заявників, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 05 серпня 26 вересня
Строк виконання вступниками, які  отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, вимог до зарахування на місця державного або  регіонального замовлення до 18.00 години

08 серпня

до 18.00 години

27 вересня

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням, які вступають за квотою-2 не пізніше 10 серпня  не пізніше 30 вересня

 

 1. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до К-ПНУ документ про повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні випробування, визначені Правилами прийому.

У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання творчого конкурсу, за зверненням заявника проводиться дистанційний  творчий конкурс з відеофіксацією.

 1. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначається Правилами прийому К-ПНУ.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України використовуються як оцінки вступних іспитів. Для вступу на навчання на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти третій конкурсний предмет з математики, четвертий з іноземної мови або біології, або фізики, або хімії, або української літератури, або географії (за вибором заявника) та творчий конкурс (для спеціальностей 017 “Фізична культура і спорт” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”).

 

 1. Зарахування заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені Правилами прийому.
 2. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифруються, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД – коду фізичної особи – вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 3. Зарахування заявників здійснюється:
 • на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти – відповідно до Правил прийому;
 • на заочну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету – не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Правил прийому.
 1. Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують вступ до К-ПНУ у поточному році, з урахуванням особливостей, зазначених у Правилах прийому. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте подання заявником оригіналів документів, передбачених Правилами прийому, заявник надсилає на електронну пошту Центра (Приймальної комісії К-ПНУ) скановані копії (фотокопії) відповідних документів.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або національного  мультипредметного тесту), які передбачені цими Правилами, обов’язково мають бути подані до Приймальної комісії К-ПНУ впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів та/або неукладання договору про навчання у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого заявника.

Заявники, які не мають документа державного зразка про повну загальну середню освіту, мають право подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр.

Заявник може звернутись до Центрів, у тому числі електронною поштою або іншими каналами зв’язку, визначеними Центрами, із зазначенням можливого строку прибуття для отримання Запрошення для проходження державної підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для вступу через освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” за формою згідно з додатком 2 до цих Правил прийому.

Програми для підготовки

 

Перелік нових інформаційних матеріалів для вступників тимчасово окупованих територій від ГО «Фонд «Відкрита політика» попередніх років вступу

 1. Онлайн-презентація «Спрощена процедура вступу до вишів через Освітні Центри-2021 – 6 важливих кроків»:

Покрокова інструкція, яка допоможе мешканцям тимчасово окупованих територій та прифронтової зони вступити до українських вишів без паспорта, ЗНО чи свідоцтва про здобуття середньої освіти через Освітні Центри «Донбас Україна» та «Крим-Україна».

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tUTfI_IzbOY&fbclid=IwAR3SH60LBRLrlvINjs4ZEb24RyQtE9PuSbMoJ9ALrDy97ogSQAd6hi3JmoE

 1. Анімаційний ролик «Успішна історія Івана Шевчука, студента Маріупольського національного університету»

Ще у сьомому класі Іван захопився волейболом і вирішив, що стане вчителем фізкультури. Але у 2014 році почалася війна… І школа, у якій навчався Іван, опинилася у зоні бойових дій. Хлопець жив і навчався під обстрілами, переховуючись у підвалі. Однак він не відмовився від своєї мети – звернувся до Освітнього Центру та зміг вступити у виш на бюджет. Звертайся і ти!

https://m.youtube.com/watch?v=RqjSIHmrEJg

 1. Відеоролик «Тисячі дітей з окупованих територій вже стали студентами українських вишів»

З початку війни 8225 дітей з тимчасово окупованих територій вступили до університетів через Освітні Центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» за спрощеною процедурою. Без ЗНО, українського атестата і паспорта.

Зроби і ти крок до своєї мети – отримай український диплом, визнаний у всьому світі.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y7R5U0R4VLs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1C_uAT23SHjDheZxKvssgU17A5pWI-TeTtsjvzh1EBwFUrG4SF_sBZXC4

 1. Покрокова інструкція для спрощеної процедури вступу до вишів через Освітні Центри-2021 – 6 важливих кроків:

https://dostupnaosvita.com.ua/abityrientam/sproschenaya-protsedyra-vstypy

 1. Покрокова інструкція для спрощеної процедури вступу до ПТНЗ через Освітні Центри -2021:

https://dostupnaosvita.com.ua/abityrientam/dorozhnya-karta-sproshchena-procedura-vstupu-do-ptnz

 1. Перелік Освітніх центрів 2021 року по областям. Обирай необхідний регіон та знаходь повну інформацію про ОЦ – з сайтами вишів, адресами, графіком роботи, e-mail та контактними телефонами:

https://dostupnaosvita.com.ua/centers

Керівник освітніх центрів  “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” Чабанов Василь Григорович.

Телефони:
(03849) 3-06-01
(093) 025-10-04 (Life)
(098) 223-72-87 (Київстар)
Viber: (098) 223-72-87
E-mail:pk_kpnu@kpnu.edu.ua
FBhttps://www.facebook.com/vstup.kpnu
УПОВНОВАЖЕНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:
«Кам’янець-Подільський навчально-виховний комплекс №9 ім. А.М. Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв» Кам’янець-Подільської міської ради
Адреса: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський, вул. Драгоманова, 12
Контактна особа: директор – Осадчук Наталія Вікторівна
Телефон: 03849-5-14-12

Прокрутка вгору