Документи для вступу PhD

ІV. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури

 1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до аспірантури К-ПНУ в паперовій формі. Заяву вступник подає особисто.
 2. Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали:
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, у якій вступник навчався або працює;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (за її наявності);
 • копію трудової книжки (за її наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, ксерокопії опублікованих статей/тез (за їх наявності).
 1. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією К-ПНУ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 2. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення його еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 3. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради К-ПНУ щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.
 4. Факт ознайомлення вступника з Правилами фіксується в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Догори