Документи для вступу PhD

Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури

 1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до аспірантури Університету в паперовій формі. Заяву вступник подає особисто.
 2. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
 1. До заяви вступник додає:
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, у якій вступник навчався або працює;
 • автобіографію;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (за її наявності);
 • копію трудової книжки (за її наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, ксерокопії опублікованих статей/тез (за їх наявності).
 1. Усі копії документів засвідчується за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 2. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення його еквівалентності, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.
 3. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього закладу вищої освіти (цієї наукової установи) щодо визнання зазначеного документа відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.
 4. Факт ознайомлення вступника з Правилами фіксується в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Догори