Вимоги до зарахування

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

  1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до Приймальної комісії Університету. Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подачі заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній комісії Університету свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.
  2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІ та ХІІІ Правил прийому.
  3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені Умовами та Правилами прийому, до Приймальної комісії Університету. Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду навчання. У разі зарахування вступника за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, подаються копії вищезазначених документів та довідка вищого навчального закладу в якому зберігаються оригінали документів.Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.